Αλλαγή πλεύσης του Ιστολογίου “ΡΟΔΟΣυλλέκτης”

Ενημερώνω τους αναγνώστες του Ιστολογίου μου, ότι από το Σάββατο 2 Ιουνίου 2018, ημέρα των 12των «γενεθλίων» του, σταματά τις πολιτικές αναρτήσεις και θα ασχολείται μόνο με θέματα – κείμενα, φωτογραφίες - που αφορούν τα Δωδεκάνησα και ιδιαίτερα τη Ρόδο και τα χωριά της… δεν σταματούν οι αναρτήσεις που έχουν Πολιτιστικό, Ιστορικό, Περιβαλλοντικό χαρακτήρα…

Με την ευκαιρία, θέλω να ευχαριστήσω όσες και όσους με εμπιστεύτηκαν αυτά τα 12 χρόνια…

Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013

Το πραξικόπημα αυτό δεν θα περάσει.

Δελτίο Τύπου
Η κυ­βέρ­νη­ση Σα­μα­ρά με πρα­ξι­κο­πη­μα­τι­κό τρόπο, με τη συ­νη­θι­σμέ­νη πια εκτρο­πή της Πρά­ξης Νο­μο­θε­τι­κού Πε­ριε­χο­μέ­νου, το βράδυ της 11ης Ιου­νί­ου έκλει­σε την ΕΡΤ.
Με τη λο­γι­κή «απο­φα­σί­ζου­με και δια­τά­ζου­με» απο­λύ­ει  2.656 ερ­γα­ζό­με­νους της ΕΡΤ, ώστε να πια­στεί ο στό­χος των χι­λιά­δων απο­λύ­σε­ων στο δη­μό­σιο τομέα κατ΄ εντολή της ΤΡΟΙΚΑ.
Δυστυχώς η Δημόσια Τηλεόραση σκοτείνιασε με μία Κοινή Υπουργική Απόφαση την οποία δεν συνυπογράφουν όλοι οι αρμόδιοι υπουργοί, τη σχεδόν ταυτόχρονη δημοσίευσή της σε ΦΕΚ και την άμεση εκτέλεσή της από τις δυνάμεις ασφαλείας!
Το ΠΑΣΟΚ και η ΔΗΜΑΡ δεν δι­καιού­νται να δια­μαρ­τύ­ρο­νται, εμφανιζόμε­νοι ως αντι­πο­λι­τευό­με­νη συ­μπο­λί­τευ­ση. Στή­ρι­ξαν κάθε αντερ­γα­τι­κή από­φα­ση στο όνομα της «σω­τη­ρί­ας της χώρας» και της πα­ρα­μο­νής στο ευρώ και συ­νέ­βα­λαν στη δη­μιουρ­γία 1,5 εκατ. ανέργων, μι­σθών και συ­ντά­ξε­ων πεί­νας, στην πα­ρου­σία των ΜΑΤ σε κάθε κι­νη­το­ποί­η­ση.
Μετά τις επι­στρα­τεύ­σεις απερ­γών, την ποι­νι­κο­ποί­η­ση και κα­τα­στο­λή κάθε κοι­νω­νι­κής δια­μαρ­τυ­ρί­ας, τις απα­νω­τές μειώ­σεις μι­σθών και συ­ντά­ξε­ων, τις απο­λύ­σεις και τα δώρα στους ερ­γο­δό­τες, τις ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις κοι­νω­νι­κών αγα­θών  και την ανοχή απέ­να­ντι στις να­ζι­στι­κές συμ­μο­ρί­ες, δεν χω­ρά­ει καμία ανα­μο­νή ή υπο­χώ­ρη­ση. Πρέ­πει να τε­λειώ­νου­με το γρη­γο­ρό­τε­ρο με αυτή την κυ­βέρ­νη­ση και τις βάρ­βα­ρες πο­λι­τι­κές που εφαρ­μό­ζει.
Ακόμη και η Χούντα δεν είχε τολμήσει κάτι τέτοιο δηλαδή το κλείσιμο της τότε ΕΙΡΤ, αλλά δημιούργησε το δικό της κανάλι (Υ.ΕΝ.Ε.Δ.)
Η ΕΡΤ είναι δη­μό­σια πε­ριου­σία. Φτιά­χτη­κε με τα χρή­μα­τα των ερ­γα­ζο­μέ­νων και όλων αυτών που δου­λεύ­ουν και πα­ρά­γουν τον πλού­το σε αυτή τη χώρα. Όσοι σκέ­φτο­νται ότι με ένα διά­ταγ­μα θα κλεί­σουν την ΕΡΤ, με­τρούν λάθος και θα μας βρουν μπρο­στά τους. Η μάχη που μόλις ξε­κί­νη­σε θα γίνει η αρχή του τέ­λους της τρι­κομ­μα­τι­κής κυ­βέρ­νη­σης και των μνη­μο­νια­κών πο­λι­τι­κών.
Όλοι μαζί στον αγώνα για μια σωστή Δη­μό­σια Ρα­διο­τη­λε­ό­ρα­ση με πλήρη απα­σχό­λη­ση και έντι­μη ενη­μέ­ρω­ση. Όχι στη φίμωση του δημόσιου και ελεύθερου λόγου. Όλοι μαζί στον προαύλιο χώρο της ΕΡΤ μαζί με όλους τους εργαζόμενους.
Πολιτικό γραφείο
Ευγενίας (Τζένης) Βαμβακά
Βουλευτού Β’ Πειραιά ΣΥ.ΡΙΖ.Α- Ε.Κ.Μ
Τηλ. 2103708180 – 210 4929349

E-mail : vamvaka@parliament.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

ΡΟΔΟΣυλλέκτης: http://rokar-rokar.blogspot.gr

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: http://rouvim.blogspot.com/

ΚΡΗΤΗΝΙΑ: http://www.kritinia.gr/

ΙΣΤΡΙΟΣ: http://istrio.blogspot.com/

ΣΟΡΩΝΗ: http://www.ampernalli.gr/

Dj news: http://fanenos.blogspot.com/

ΠΑΛΜΟΣ: http://www.palmos-fm.gr/

ΕΚΟΦΙΛΜ: http://www.ecofilms.gr/

ΡΑΔΙΟ1: http://www.radio1.gr/

ΡΟΔΟΣυλλέκτης: http://www.rodosillektis.com/

Η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου: http://opsrodou.gr/

ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ: http://www.hamogelo.gr

Ιστοσελίδα του ΡΟΔΟΣυλλέκτη: http://www.rodosillektis.com/

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: http://www.pnai.gov.gr

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ: http://www.rodos.gr/el/