Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2017

Ερώτηση της Ευρωκοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ για την αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΟΜΕΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν.ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

Την απόφαση των ΗΠΑ για την αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ και την αντίστοιχη μεταφορά της πρεσβείας τους, κατήγγειλε η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ με ερώτησή της προς την Ύπατη Εκπρόσωπο Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Φ. Μογκερίνι.
Στην ερώτησή τους οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ Κώστας Παπαδάκης και Σωτήρης Ζαριανόπουλος αναφέρουν συγκεκριμένα τα παρακάτω:
«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ ανακοίνωσε την αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ δίνοντας εντολή να μεταφερθεί η αμερικανική πρεσβεία από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ. Η απόφαση αυτή των ΗΠΑ επιχειρεί να νομιμοποιήσει την ισραηλινή κατοχή κι αποτελεί κλιμάκωση της επιθετικότητας του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού και του κράτους του Ισραήλ εναντίον του Παλαιστινιακού και των άλλων λαών της περιοχής. Δυναμιτίζει τη λύση για Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.
Ενεργή συμμετοχή στο έγκλημα που διαπράττεται κατά του λαού της Παλαιστίνης έχει η ΕΕ που όχι μόνο εμβαθύνει και αναβαθμίζει τις σχέσεις της με το Ισραήλ, αλλά εξισώνει τον θύτη με το θύμα και αναγορεύει σε «τρομοκρατία» το δίκαιο αγώνα του Παλαιστινιακού λαού. 
Βαριές είναι οι ευθύνες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που εξωραΐζει και συμμαχεί στα ιμπεριαλιστικά σχέδια των ΗΠΑ και της ΕΕ, αλλά και αναπτύσσει πολυσχιδή οικονομική, πολιτική και στρατιωτική συνεργασία με το κράτος του Ισραήλ, όπως αυτή που μόλις υπογράφηκε για τον αγωγό φυσικού αερίου Eastmed. Αυτό είναι το έδαφος που στηρίζει και κλιμακώνει τη δολοφονική επιθετικότητα του Ισραήλ και των συμμάχων του. 
Πώς τοποθετείται η Ύπατη Εκπρόσωπός της ΕΕ στην απόφαση αυτή των ΗΠΑ για την Ιερουσαλήμ όπως και στη στάση της ΕΕ που ενισχύει την Ισραηλινή επιθετικότητα κατά του Παλαιστινιακού λαού;».

Ρόδος 9/12/2017

Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017

Το φασιστικό παρακράτος προκαλεί. Η να­ζι­στι­κή ορ­γά­νω­ση «Κρυ­πτεία», με ανώ­νυ­μο τη­λε­φώ­νη­μα, προει­δο­ποί­η­σε για ένο­πλα χτυ­πή­μα­τα

Δεκ 8, 2017 

Έκτακτη ανακοίνωση της Διεθνιστικής Εργατικής Αριστεράς 

Η να­ζι­στι­κή ορ­γά­νω­ση «Κρυ­πτεία», με ανώ­νυ­μο τη­λε­φώ­νη­μα στα γρα­φεία της ΔΕΑ, προει­δο­ποί­η­σε για ένο­πλα χτυ­πή­μα­τα κατά της ορ­γά­νω­σης, των μελών της και των μελών της Κί­νη­σης «Απε­λά­στε το Ρα­τσι­σμό», αν δεν στα­μα­τή­σου­με την «αντε­θνι­κή δράση» και την αλ­λη­λεγ­γύη μας προς τους «λα­θρο­με­τα­νά­στες» και τους πρό­σφυ­γες. 
Το ανώ­νυ­μο τη­λε­φώ­νη­μα είναι η συ­νή­θης μέ­θο­δος αυτών των «γεν­ναί­ων» κα­λό­παι­δων που -υπεν­θυ­μί­ζου­με- ανέ­λα­βαν πρό­σφα­τα την ευ­θύ­νη για την επί­θε­ση στο σπίτι του μι­κρού Αμίρ και ισχυ­ρί­ζο­νται ότι βρί­σκο­νται πίσω από νυ­χτε­ρι­νά χτυ­πή­μα­τα σε βάρος με­μο­νω­μέ­νων αν­θρώ­πων, κυ­ρί­ως μου­σουλ­μά­νων και με­τα­να­στών. 
Κατά τον ακρο­δε­ξιό Τύπο, η «Κρυ­πτεία» είναι μια ένο­πλη τρο­μο­κρα­τι­κή ορ­γά­νω­ση της εθνι­κι­στι­κής ακρο­δε­ξιάς. Τα μέλη της ΔΕΑ και της ΚΑΡ, όπως -εί­μα­στε σί­γου­ροι!- και όλοι οι άλλοι «στό­χοι» που προ­σπα­θεί να τρο­μο­κρα­τή­σει η «Κρυ­πτεία», θα συ­νε­χί­σου­με στα­θε­ρά τον αγώνα με βάση τις από­ψεις και τις ιδέες μας. Έχου­με την κα­λύ­τε­ρη «προ­στα­σία», γιατί κο­λυ­μπά­με σαν το ψάρι μέσα στο νερό στον κόσμο του ερ­γα­τι­κού κι­νή­μα­τος και των λαϊ­κών δυ­νά­με­ων. 
Όμως εί­μα­στε υπο­χρε­ω­μέ­νοι να ση­μειώ­σου­με αυτήν την κλι­μά­κω­ση της φα­σι­στι­κής-πα­ρα­κρα­τι­κής προ­κλη­τι­κό­τη­τας, που απευ­θύ­νε­ται πλέον απέ­να­ντι σε μιαν ορ­γά­νω­ση της Αρι­στε­ράς. 
Με με­γα­λύ­τε­ρη έμ­φα­ση οφεί­λου­με να υπο­γραμ­μί­σου­με τις ευ­θύ­νες της κυ­βέρ­νη­σης και των αρ­μό­διων κρα­τι­κών πα­ρα­γό­ντων, που επι­τρέ­πουν την ύπαρ­ξη και τη δράση τέ­τοιων φα­σι­στι­κών ορ­γα­νώ­σε­ων και ανέ­χο­νται, ή κά­νουν ότι αγνο­ούν, τις προ­φα­νείς δια­συν­δέ­σεις τους με αστυ­νο­μι­κούς και πα­ρα­κλά­δια άλλων κρα­τι­κών «υπη­ρε­σιών». 
Επί­σης υπο­γραμ­μί­ζου­με ότι η πα­ρά­τα­ση της ρα­τσι­στι­κής, επί­ση­μης κρα­τι­κής, πο­λι­τι­κής απέ­να­ντι στους πρό­σφυ­γες και στους με­τα­νά­στες όχι μόνο δεν απο­μο­νώ­νει, αλλά αντί­θε­τα απο­θρα­σύ­νει τους φα­σί­στες. Κα­λού­με όλους τους αν­θρώ­πους του κι­νή­μα­τος και της Αρι­στε­ράς σε κλι­μά­κω­ση του αγώνα κατά του φα­σι­στι­κού κιν­δύ­νου, κατά του ρα­τσι­σμού και του εθνι­κι­σμού. 

8/12/2017 

ΔΕΑ

Ελλιπείς ή ανύπαρκτες παροχές υπηρεσιών καθαριότητας σε εγκαταστάσεις στέγασης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και Πυροσβεστικών Κλιμακίων

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩN
.                Της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας              .
Τηλ: 6934865812-6972929122-6974385911, fax: 2674022211, web site: www.eakp.gr, email: info@eakp.gr                                                                                                                             Πάτρα 8 Δεκεμβρίου 2017                                           
                                                      Προς:  Κο Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
                                                                                Καπέλιο Βασίλειο

                                                        Κοιν/ση: 1ον Κο Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών
                                                                                    Τόσκα Νικόλαο
                                                                        2ον Διεύθυνση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΓΔ3)
                                                                              του Υπουργείου Εργασίας Κοιν/κής Ασφάλισης
                                                                              & Κοιν/κης Αλληλεγγύης
                                                                        3ον  Πολιτικούς Φορείς – Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
                                                                              Μέλη της Ε.Υ.Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας – M.M.E.
Θέμα: « Ελλιπείς ή ανύπαρκτες παροχές υπηρεσιών καθαριότητας σε εγκαταστάσεις στέγασης
               Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και Πυροσβεστικών Κλιμακίων ».
 Κύριε Αρχηγέ, η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να καταγράψει και να αναδείξει τα προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι πυροσβέστες, επιδιώκοντας την επίλυσή τους.
Λειτουργώντας στην παραπάνω βάση, πληροφορηθήκαμε ότι σε εγκαταστάσεις στέγασης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και Πυροσβεστικών Κλιμακίων της συνδικαλιστικής μας αρμοδιότητας, υφίσταται ελλιπής ή ανύπαρκτη παροχή υπηρεσιών καθαριότητας γεγονός που καθιστά επικίνδυνες τις συνθήκες διαβίωσης για το προσωπικό.
Συγκεκριμένα:
·            Στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ν. Ζακύνθου, μετά την προ ετών συνταξιοδότηση της μονίμου υπαλλήλου καθαριότητας, η παροχή των υπηρεσιών αυτών υλοποιούνταν από ιδιωτικό συνεργείο, μέσω προκήρυξης σχετικού διαγωνισμού. Το τελευταίο χρονικό διάστημα και για διάφορους λόγους ο διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ούτε η στοιχειώδη καθαριότητα στους χώρους διαβίωσης των υπαλλήλων, οι οποίοι ευρισκόμενοι αντιμέτωποι με τις επιπτώσεις της ακαθαρσίας επιβαρύνονται με έξοδα για το προσωπικό καθαριότητας.
·            Στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ελατίων Ν. Ζακύνθου, από την ημέρα ιδρύσεως του, ήταν ελάχιστες οι φορές κατά τις οποίες υπήρχε καθαριότητα και αυτό είτε με ευθύνη της τοπικής διοίκησης είτε από κάποιο ιδιωτικό συνεργείο, ενώ κατά τα τελευταία χρόνια δεν εκτελούνται καθόλου εργασίες καθαριότητας, εργασίες τις οποίες επωμίζονται οι ίδιοι οι συνάδελφοι.
·            Στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Βασιλικής Ν. Λευκάδας, από την ημέρα ίδρυσής του και για πολλά χρόνια δεν υπήρχε μέριμνα για καθαριότητα. Μετά από αλλεπάλληλες και επίμονες παρεμβάσεις της Ε.Α.Κ.Π., με ευθύνη της υπηρεσίας έγινε ανάληψη καθαριότητας του χώρου από συνεργείο καθαρισμού. Πριν από ένα χρόνο περίπου  το προσωπικό του Π.Κ. βρέθηκε ξανά αντιμέτωπο με την ίδια απαράδεκτη και επικίνδυνη κατάσταση που επικρατούσε αρχικά, λόγω ότι η σύμβαση καθαρισμού λύθηκε με αποτέλεσμα η καθαριότητα να επαφίεται και πάλι στους πυροσβέστες. Πρόσφατα εντός των χώρων διαβίωσης των υπαλλήλων έκαναν την εμφάνισή τους τρωκτικά, τα οποία περιφέρονταν ακόμη και μέσα στα ντουλάπια της υπηρεσίας όπου εντοπιστήκαν περιττώματα, θέτοντας σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού και των οικογενειών τους, από ενδεχόμενη μεταφορά μολυσματικών ασθενειών. Μετά από απαίτηση των συναδέλφων και εκπροσώπου μας, η υπηρεσία προώθησε το ζήτημα και προς το παρόν έχει αναλάβει γεωπόνος για μυοκτονία.
·            Στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ε.Ο. Καλαβρούζας, δεν υλοποιούνται εργασίες καθαριότητας των χώρων από αντίστοιχο προσωπικό, ενώ από την  ίδρυσή του μέχρι και σήμερα και παρά τις όποιες διαβεβαιώσεις, η υπηρεσία διεξάγεται σε παλαιό κοντέινερ κάτω από απαράδεκτες και επικίνδυνες συνθήκες. Και σε αυτήν την περίπτωση με το έργο της καθαριότητας επιβαρύνονται οι συνάδελφοι.
·            Στις υπηρεσίες του Ν. Κεφαλονιάς ( Αργοστόλι - Σάμη - Ληξούρι – Ιθάκη ), η καθαριότητα γίνεται από ιδιωτικό συνεργείο αλλά για δυο περίπου μήνες το χρόνο η ανανέωση της σύμβασης γίνεται καθυστερημένα, με αποτέλεσμα τους δύο αυτούς μήνες να επέρχεται προσωρινή παύση των εργασιών καθαρισμού.
·            Στην Π.Υ. Π/Α Αράξου, παρά το γεγονός ότι στεγάζεται σε οργανωμένο περιβάλλον υψίστης ασφάλειας, υπηρεσίες καθαριότητας παρέχονται μόνο δύο φορές την εβδομάδα.
Κύριε Αρχηγέ, η απαράδεκτη κατάσταση που υπάρχει από άποψη παροχών καθαριότητας στους εργασιακούς μας χώρους, σε συνδυασμό με τα προβλήματα και τις ελλείψεις που παρατηρούνται στις υποδομές, δημιουργούν ένα δυσχερές και συνάμα επικίνδυνο εργασιακό περιβάλλον, εκθέτοντας σε επιπρόσθετους επιβαρυντικούς παράγοντες την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στο Π.Σ.
Επιπλέον το Π.Σ. εμπλέκεται σε μεγάλο και διαφορετικό όγκο συμβάντων που δημιουργούνται από  φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές, πυρκαγιές, σεισμοί, πλημμύρες, τροχαία ατυχήματα, διασώσεις χημικές - βιολογικές - ραδιολογικές -πυρηνικές ( Χ.Β.Ρ.Π. ) απειλές.
Στην πλειονότητα των προαναφερόμενων συμβάντων, υπάρχουν ή δημιουργούνται τοξικοί και μολυσματικοί  παράγοντες που καθίστανται ιδιαίτερα επιβλαβείς και επικίνδυνοι για το εμπλεκόμενο πυροσβεστικό προσωπικό που επιχειρεί στα συμβάντα.
Επιβάλλεται να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι τα επικίνδυνα αυτά στοιχεία ακούσια και αναπόφευκτα, μεταφέρονται και συσσωρεύονται εντός των χώρων εργασίας μας, μέσω του εξοπλισμού και τα μέσων που χρησιμοποιούνται κατά το επιχειρησιακό έργο, με αποτέλεσμα εάν δεν υπάρχουν ή είναι ελλιπείς οι  απαιτούμενες εργασίες καθαριότητας αλλά και απολύμανσης, να τίθεται σε διαρκή κίνδυνο εκδήλωσης διαφόρων ασθενειών, η υγεία του προσωπικού και κατ’ επέκταση του οικογενειακού του περιβάλλοντος.
Η διαχρονική αδιάφορη στάση της πολιτείας για ζήτημα που αφορούν ακόμη και την τήρηση των στοιχειωδών υγειονομικών κανόνων, λειτουργεί απαξιωτικά για τους πάλαι ποτέ « ήρωες » που με δεδομένες τις ελλείψεις σε προσωπικό και μέσα, εργάζονται κάθε αντιπυρική και χειμερινή περίοδο κάτω από εξαντλητικά ωράρια και επισφαλείς συνθήκες,  για να προστατέψουν τους πολίτες και το βιός τους. 
Με την πολιτεία να σφυρίζει αδιάφορα αποποιούμενη σιωπηλά τις υποχρεώσεις της, είναι επιεικώς απαράδεκτο οι πυροσβέστες να επιφορτίζονται είτε με τις εργασίες καθαριότητας, είτε με το κόστος αυτών, ως απεγνωσμένη προσπάθεια για την στοιχειώδη ύπαρξη ενός καθαρού εργασιακού περιβάλλοντος, γεγονός που ενδεχομένως δεν υφίσταται σε κανένα άλλο φορέα του δημόσιου τομέα.
Ως Ενωτική Αγωνιστική  Κίνηση Πυροσβεστών θέτουμε προ των ευθυνών του κάθε αρμόδιο και σας ζητάμε όπως προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες για:
·            Άμεση εκτέλεση κάθε απαραίτητης εργασίας συντήρησης και επισκευής των κτηριακών εγκαταστάσεων των Π.Υ. και των Π.Κ. που επιβάλλεται να γίνουν για την  δημιουργία ασφαλούς και υγιεινού περιβάλλοντος για την προστασία της υγείας των εργαζομένων.
·            Εξασφάλιση επαρκούς καθαριότητας σε όσες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και Πυροσβεστικά Κλιμάκια της συνδικαλιστικής αρμοδιότητας που υπάγονται  στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και των Ιονίων Νήσων υπάρχει πλήρης έλλειψη υπηρεσιών καθαριότητας ή είναι ελλιπής.
·            Τον συντονισμό της δράσης των αρμοδίων υπηρεσιών και υπηρεσιακών οργάνων, ώστε να παίρνονται  μέτρα για να αποφεύγεται ή να ελαχιστοποιείται η έκθεση των εργαζομένων σε κάθε φυσικό, χημικό και βιολογικό παράγοντα, που κατά την εργασία είναι δυνατό να έχει βλαβερές συνέπειες για την υγεία των εργαζομένων.
·            Την άμεση απολύμανση των ατομικών μεσών προστασίας, του μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού των Π.Υ. και Π.Κ.,  καθώς και  την δημιουργία υποδομών για τον τακτικό καθαρισμό και την απολύμανση των μέσων ατομικής προστασίας του προσωπικού ( στολές κ.λ.π. ) που έρχονται σε επαφή με φυσικούς, χημικούς ή βιολογικούς παράγοντες, με ευθύνη της υπηρεσίας .
·            Αύξηση των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού για τις δαπάνες του Πυροσβεστικού Σώματος, στο βαθμό που θα καλύπτονται πλήρως, οι απαιτούμενες ανάγκες λειτουργίας και το σύνολο των επιχειρησιακών του αναγκών.
Για την Ε.Α.Κ.Π.
Το μέλος του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας

Ζαμπάτης Σπύρος

ΠΑΜΕ: Ανακοίνωση για την απεργία στις 14 Δεκέμβρη

Όλες και όλοι στην απεργία στις 14 Δεκέμβρη!
Όλοι και όλες στην απεργιακή συγκέντρωση
Στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ , 10.00πμ!

Περνάμε στην αντεπίθεση!
Να δώσουμε μαχητική-αγωνιστική απάντηση στα νέα μέτρα πτώχευσης του εργαζόμενου λαού!

Εργαζόμενοι, εργαζόμενες,
Να απαντήσουμε δυναμικά στη νέα λαίλαπα, στα νέα αντεργατικά μέτρα που ετοιμάζει η Κυβέρνηση.
Να μην αφήσουμε να περάσει η προπαγάνδα περί «τέλους» των μνημονίων το 2018, της «δίκαιης ανάπτυξης» και «καλύτερων ημερών» για τα λαϊκά στρώματα.
Να μην αφήσουμε να περάσουν τα σχέδιά τους για το κτύπημα του δικαιώματος στην απεργία.
Δεν είναι τυχαίο το κτύπημα στο δικαίωμα της απεργίας , του όπλου της εργατικής τάξης.
Η συμφωνία για το κλείσιμο της 3ης αξιολόγησης φέρνει νέα μέτρα τα οποία θα φορτωθούν στις πλάτες των εργαζομένων.

Θα συνεχίσει η φτωχοποίηση του λαού, η συνέχεια των κατασχέσεων.
Παράλληλα δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις για να αυξήσουν τα κέρδη τους οι μεγαλέμποροι, οι πολυεθνικές και οι ξενοδόχοι χτυπώντας τις συλλογικές συμβάσεις.
Δεν σταματά να βαθαίνει την εμπλοκή της χώρας μας σε επικίνδυνα μονοπάτια με την αναβάθμιση των Νατοϊκών βάσεων.

Να περάσουμε στην αντεπίθεση.
Να βάλουμε τέλος στα παραμύθια για την «δίκαιη ανάπτυξή» τους , που μόνο δεινά θα φέρει στο λαό.

Να μην χαθεί ούτε λεπτό.
Τέρμα στην μοιρολατρία και την απογοήτευση.

Διεκδικούμε:
Υπογραφή Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης και επαναφορά με νόμο στα 751 ευρώ για όσους αμείβονται με το βασικό μισθό, ως ελάχιστη βάση για αυξήσεις στον κατώτερο μισθό. Κατώτερο μεροκάματο 33,57 ευρώ.
Να καταργηθεί με νόμο το αίσχος των μισθών πείνας, των 586 και 511 ευρώ και κανένας εργαζόμενος να μη βρίσκεται κάτω από τα 751 ευρώ.

Επαναφορά των κλαδικών συμβάσεων.
Να καταργηθούν άμεσα όλοι οι αντεργατικοί νόμοι που τσακίζουν τις Συλλογικές Συμβάσεις. Καθολική ισχύς και υποχρεωτικότητα των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Εφαρμογή της μετενέργειας μέχρι την υπογραφή νέας ΣΣΕ χωρίς κανέναν χρονικό περιορισμό.
Όχι στις αντεργατικές αλλαγές που αλυσοδένουν τη λειτουργία των συνδικάτων, που εμποδίζουν την προκήρυξη απεργιών και την ανάπτυξη αγώνων των εργαζόμενων, τις εργατικές διεκδικήσεις.
Αφορολόγητο ατομικό όριο 20.000 ευρώ, προσαυξανόμενο 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και όλων των χαρατσιών.

Απαγόρευση πλειστηριασμών για την εργατική - λαϊκή οικογένεια. Κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη!
Επαναφορά των μειωμένων συντελεστών του ΦΠΑ. Να μην καταργηθούνοι μειωμένοι συντελεστές στα υπόλοιπα νησιά. Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, νερό, ΔΕΗ, Υγεία, Παιδεία, θέρμανση.Να φορολογούνται με 45% τα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου.

Όλες και όλοι στην απεργία στις 14 Δεκέμβρη!
Όλοι και όλες στην απεργιακή συγκέντρωση
Στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ , 10.00πμ!

Δεκέμβρης 2017

Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2017

Ο Ερντογάν στην Αθήνα, ο Ντεμιρτάς στο εδώλιο

Άρθρο του Νίκου Ανδρουλάκη στην Εφημερίδα των Συντακτών 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε τη διολίσθηση της Τουρκίας προς έναν όλο και πιο αυταρχικό τρόπο διακυβέρνησης, όπου το σύνολο των εξουσιών λίγο-πολύ θα απορρέουν από το πρόσωπο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ενδεικτικό παράδειγμα των όσων συμβαίνουν στη «Νέα Τουρκία» (Yeni Türkiye) που οραματίζεται ο Τούρκος Πρόεδρος είναι η ποινική δίωξη εναντίον του Σελαχατίν Ντεμιρτάς, συμπροέδρου του Δημοκρατικού Κόμματος των Λαών (HDP). 
Ήδη, πολύ πριν από την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος που του προσέφερε την αφορμή για μαζικές εκκαθαρίσεις στον κρατικό μηχανισμό, το στράτευμα και τη Δικαιοσύνη, ο Ταγίπ Ερντογάν είχε δείξει τις προθέσεις του με την εισαγωγή του νέου αντιτρομοκρατικού νόμου. Είναι αυτός ακριβώς ο νόμος τέθηκε σε εφαρμογή για να καταλήξουν στη φυλακή Κούρδοι βουλευτές του HDP αλλά για τις συνεχιζόμενες διώξεις «αντιφρονούντων» δημοσιογράφων και ακαδημαϊκών. 
Ο Ντεμιρτάς διώκεται συνολικά για 93 αδικήματα και κινδυνεύει με 465 χρόνια φυλάκισης. Κατηγορείται, μεταξύ άλλων, για προσβολή του προσώπου του Τούρκου Προέδρου, τη χρήση της κουρδικής γλώσσας στις ομιλίες του, προπαγάνδα υπέρ της τρομοκρατίας, την υποστήριξη εγκληματιών και την υποκίνηση μίσους. Παρά τα σχετικά ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το πάγωμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, η Τουρκία να εξακολουθεί να διατηρεί το καθεστώς χώρας υποψήφιας προς ένταξη, γι’ αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να εξαντλήσει τα περιθώρια πίεσης προς την τουρκική κυβέρνηση για την παροχή μιας δίκαιης δίκης για όλους όσους πρόκειται να περάσουν το κατώφλι των δικαστηρίων. 
Σήμερα, όσο ο Τούρκος Πρόεδρος θα είναι στην Αθήνα, θα ξεκινά η δίκη Ντεμιρτάς στην Άγκυρα, 399 μέρες μετά τη σύλληψη του. Ο ίδιος, λίγους μήνες πριν τη σύλληψή του, είχε συμμετάσχει στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου και είχαμε συζητήσει μαζί του για τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Τουρκία αλλά και την ήδη τότε διαφαινόμενη άρση της βουλευτικής ασυλίας του. Ήταν αληθινά δύσκολη συνάντηση, τόσο σε πολιτικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Ο ίδιος όμως δεν είχε αυταπάτες. Μου είχε κάνει εντύπωση η απάντησή του σχετικά με το ενδεχόμενο σύλληψής του καθώς είχε πει χαρακτηριστικά: «Αν επιστρέψω στην Τουρκία το πιθανότερο είναι να φυλακιστώ, αν δεν επιτρέψω όμως θα θεωρηθεί ότι προδίδω τις ιδέες μου». 
Είναι σαφές ότι για τον Ταγίπ Ερντογάν η επίσκεψη στην Αθήνα αποτελεί μια καλή ευκαιρία αποπροσανατολισμού της τουρκικής κοινής γνώμης από την έναρξη της σημαντικής δίκης Ντεμιρτάς. Εύχομαι και ελπίζω να γίνει απόλυτα σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι η Ελλάδα αποτελεί Κράτος Δικαίου, με ισχυρούς και ανεξάρτητους θεσμούς. Όχι μόνο στη θεωρία αλλά και στην πράξη. Οι αποφάσεις της ανεξάρτητης ελληνικής Δικαιοσύνης για την παροχή ασύλου ή τη μη έκδοση προσώπων ενδιαφέροντος στην Τουρκία δεν μπορούν με κανέναν τρόπο να συμπεριληφθούν στην ατζέντα των διμερών συναντήσεων 
Η ανάγκη διατήρησης καλών σχέσεων γειτονίας με την Τουρκία είναι υπαρκτή αλλά με κανέναν τρόπο δεν περιλαμβάνει συμβιβασμούς στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου εντός της ελληνικής επικράτειας. 

Νίκος Ανδρουλάκης - Ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ - Μέλος S&D

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥΡ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΡΟΔΟΥ

7 12 2017  
                                
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΡΟΔΟΥ
“Ο ΚΟΛΟΣΣΟΣ”

                                                                                                            Ρόδος 7/12/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Μετά από τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας Διοίκησης και λοιπών οργάνων, που πραγματοποιηθήκαν στις 25/11/2017, ημέρα Σάββατο, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ε.Κ.Ρ, εξελέγησαν για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου οι παρακάτω:

1) Καπανταής Στυλιανός του Γεωργίου
2) Κρυστάλλης Γεώργιος του Ευριπίδη
3) Σιανάβας Νικόλαος του Γεωργίου
4) Σκουλάς Κωνσταντίνος του Γεωργίου
5) Μιχελλής Μιχάλης του Εμμανουήλ
6) Αμπελάς Σέργιος του Γεωργίου.
7) Ραγκούζης Θωμάς του Φωτίου

Ο πλειοψηφήσας Σύμβουλος Καπάνταης Στυλιανός κάλεσε τα νεοεκλεγέντα μέλη του Δ.Σ σε συνεδρίαση, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης τη Συγκρότηση σε Σώμα, στις 29/11/2017. Μετά από ψηφοφορία το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου αποτελείται από τους κάτωθι :

Πρόεδρος: Καπάνταης Στυλιανός
Αντιπρόεδρος: Μιχελλής Μιχαήλ
Γεν.Γραμματέας : Κρυστάλλης Γεώργιος
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας : Ραγκόυζης Θωμάς
Ταμίας : Αμπελάς Σέργιος
Αναπλ. Ταμίας : Σιανάβας Νίκος
Μέλος : Σκουλάς Κωνσταντίνος

Ο νέος Πρόεδρος του Σωματείου ευχήθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο τους.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Σωματείο στα τηλέφωνα :
6948336201 ( Καπάνταης Στυλιανός )
6974886240 ( Κρυστάλλης Γεώργιος )


ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ


           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


       Καπάνταης Στυλιανός                                             Κρυστάλλης Γεώργιος


ΕΕΔΥΕ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τη ΔΙΑΘΝΗ ΥΦΕΣΗ και ΕΙΡΗΝΗ

«Ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός βάζει φωτιά στην Παλαιστίνη και στηρίζει το δολοφονικό κράτος του Ισραήλ.

Αλληλεγγύη στον αγωνιζόμενο παλαιστινιακό λαό.
Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη καταγγέλλει και καταδικάζει τις ΗΠΑ που με την πράξη αναγνώρισης της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ, βάζουν νέα “φωτιά” στο Παλαιστινιακό. Με απύθμενη υποκρισία και κυνισμό ταυτίζουν με την “τρομοκρατία” το δίκαιο αγώνα, την πάλη του λαού της Παλαιστίνης.
Η ΕΕΔΥΕ, το αντιιμπεριαλιστικό – αντιπολεμικό κίνημα δεν ξεχνάμε την κτηνώδη βία του ισραηλινού κράτους σε βάρος των Παλαιστινίων, τις δολοφονίες, τις φυλακές, το τείχος, τους εποικισμούς, όλα αυτά που συνθέτουν το απάνθρωπο πρόσωπο του ιμπεριαλισμού σε βάρος ενός ηρωικού λαού που μάχεται για τη δική του πατρίδα, ενάντια στην κατοχή εβδομήντα ολόκληρων χρόνων.
Οι κινήσεις των ΗΠΑ, της ΕΕ και των συμμάχων τους ιμπεριαλιστών σχετίζονται με τους λυσσαλέους ανταγωνισμούς για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, με την κρίσιμη γεωστρατηγική σημασία τους πλούσιους ενεργειακούς κι άλλους πόρους και τους διαύλους μεταφοράς τους.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ φέρνει τεράστιες ευθύνες απέναντι στο δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης γιατί στο όνομα της στρατιωτικοοικονομικής συνεργασίας με το Ισραήλ κρατάει στα συρτάρια την ομόφωνη απόφαση (Δεκέμβρης 2015) της Βουλής και αρνείται να αναγνωρίσει άμεσα το παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα την Ανατ. Ιερουσαλήμ. Η θέση του κ. Τσίπρα, στο πρόσφατο ταξίδι στις ΗΠΑ, ότι ο Αμερικάνος Πρόεδρος δουλεύει “για το καλό του κόσμου” αποτελεί ύβρη στη μνήμη των χιλιάδων παιδιών της Παλαιστίνης που έχουν σφαγιαστεί από το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ.
Απαιτούμε να πάρει θέση τώρα η ελληνική κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας το Παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα την Αν. Ιερουσαλήμ. Η υποκριτική στάση της προσβάλλει τα αισθήματα φιλίας και αλληλεγγύης του ελληνικού λαού απέναντι στον Παλαιστινιακό λαό.
Συνεχίζουμε σταθερά να είμαστε στο πλευρό του λαού της Παλαιστίνης, η αλληλεγγύη θα εκφραστεί ακόμα πιο δυνατά σε αυτή τη νέα επικίνδυνη αντιδραστική εξέλιξη».

6-12-2017

Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία συνάδει με τις ευρωπαϊκές αξίες;

Νίκος Ανδρουλάκης: Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία συνάδει με τις ευρωπαϊκές αξίες;

Ερώτηση του Ελληνα ευρωβουλευτή με αφορμή τη δίκη των φυλακισμένων συμπροέδρων του Δημοκρατικού Κόμματος των Λαών (HDP), Φιγκέν Γιουκσέκνταγ και του Σελαχατίν Ντεμιρτάς
Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υπόθεση των φυλακισμένων συμπροέδρων του Δημοκρατικού Κόμματος των Λαών (HDP), Φιγκέν Γιουκσέκνταγ και του Σελαχατίν Ντεμιρτάς, κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης
Ο κ. Ανδρουλάκης, αφού αναφέρει το βαρύ κατηγορητήριο σε βάρος των δύο πολιτικών που δικάζονται χθες και σήμερα, ημέρα άφιξης του Τούρκου προέδρου, Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα, υπενθυμίζει την απάντηση που είχε δώσει ο επίτροπος για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση, Γ. Χαν.
Τον περασμένο Μάρτιο ο κ. Χαν είχε εκφράσει την ανησυχία του για την οπισθοδρόμηση των δημοκρατικών προτύπων στην Τουρκία και είχε μιλήσει για έλλειψη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Με αφορμή τη δίκη που ξεκινά, ο κ. Ανδρουλάκης ερωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν προτίθεται να λάβει μέτρα για τη διεξαγωγή μιας δίκαιης δίκης για τους Γιουκσέκνταγ και Ντεμιρτάς κι αν η Τουρκία, ως μια προς ένταξη χώρα, σέβεται τις ευρωπαϊκές αξίες και αρχές.

Ακολουθεί αναλυτικά η ερώτηση του Ελληνα ευρωβουλευτή:
«Στις 6 και 7 Δεκεμβρίου, μετά από 399 ημέρες κράτησης, ξεκινά στην Τουρκία η ακροαματική διαδικασία της Φιγκέν Γιουκσέκνταγ και του Σελαχατίν Ντεμιρτάς, συμπροέδρων του Δημοκρατικού Κόμματος των Λαών (HDP).
Οι κατηγορίες που τους έχουν απευθυνθεί αφορούν σε αδικήματα όπως η χρήση της κουρδικής γλώσσας κατά τη διάρκεια δημόσιων ομιλιών, η προσβολή του προσώπου του κ. Ερντογάν, η τρομοκρατική προπαγάνδα, η υποστήριξη εγκληματιών, η υποκίνηση μίσους.
Στις 10 Μαρτίου 2017, ο Επίτροπος Χαν, απαντώντας σε ερώτησή μου, την οποία είχα καταθέσει αμέσως μετά τη σύλληψή τους, εξέφρασε «έντονες ανησυχίες για τη σοβαρή οπισθοδρόμηση που σημειώθηκε στους τομείς του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων», υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα πως «η Τουρκία, ως υποψήφια χώρα, οφείλει να επιδιώκει την επίτευξη των υψηλότερων δημοκρατικών προτύπων και πρακτικών και πρέπει να εγγυάται τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
- Πως σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη όπως αυτό προστατεύεται από το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το άρθρο 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
- Συνάδει η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία με τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες που οφείλει να σέβεται μία προς ένταξη χώρα;

Ιστορικό της υπόθεσης
Οι Σελαχατίν Ντεμιρτάς και η Φιγκέν Γιουκσεκντάγ συνελήφθησαν τον περασμένο Νοέμβριο και προφυλακίστηκαν, μαζί με άλλους 9 βουλευτές του φιλοκουρδικού Δημοκρατικού Κόμματος των Λαών (HDP).
Η τουρκική αστυνομία είχε κάνει επιδρομή στα σπίτια του Ντεμιρτάς στην Άγκυρα και της Γιουκσέκνταγ στο Ντιγιαρμπακίρ.
Το HDP είναι το τρίτο μεγαλύτερο κόμμα του κοινοβουλίου της Τουρκίας, με 59 έδρες σε σύνολο 550 εδρών. Οι βουλευτές στη Τουρκία συνήθως διατελούν υπό ασυλία, αλλά η ασυλία των βουλευτών ήρθη βάσει του νέου αντιτρομοκρατικού νόμου και μετά από τροποποίηση του Συντάγματος με πρόταση του κ. Ερντογάν. Η Αγκυρα κατηγορεί το HDP ότι διατηρεί δεσμούς με το μαχητικό Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK).

Νίκος Ανδρουλάκης - Ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ - Μέλος S&D

Σας πήραν το σπίτι σας εξ αιτίας μνημονιακού πλειστηριασμού; Πάρτε το πίσω!

Από Γιώργος Μπούτρης

1)Είναι όροι των πλειστηριασμών το ότι η διαδικασία του πλειστηριασμού γίνεται σε συγκεκριμένο χώρο και όχι οπουδήποτε αλλού και το ότι η κατάθεση προσφοράς και εγγυητικής επιστολής ή τραπεζικής επιταγής ή μετρητών γίνεται είτε με φυσική παρουσία, κατά την ημερομηνία και ώρα του πλειστηριασμού, σε συγκεκριμένο χώρο και όχι οπουδήποτε αλλού, είτε με κατάθεσή τους στο γραφείο του συμβολαιογράφου την προηγούμενη ημέρα, η δε κατακύρωση μπορεί να γίνει έστω και με ένα πλειοδότη ακόμα και χωρίς την παρουσία του.
Όμως, έχουμε φωτογραφίες από πολλές ημερομηνίες πλειστηριασμών σε Ειρηνοδικεία, όπου εικονίζονται οι αστυνομικοί, παράνομα, να μην επιτρέπουν την είσοδο για φυσική παρουσία, κλπ σε άλλους ενδιαφερομένους, παρά μόνο σ΄ένα συμβολαιογράφο και σ΄ ένα δικηγόρο, κατά τεκμήριο εκπρόσωπο της τράπεζας, προκειμένου η τράπεζα να αποκτήσει το ακίνητο του πολίτη σε εξευτελιστικά χαμηλή τιμή, ή μόνο σε ένα συμβολαιογράφο, χωρίς φυσική παρουσία πλειοδότου.
Οπότε, αυτό που στην πραγματικότητα συμβαίνει, είναι καταστρατήγηση του συγκεκριμένου όρου του πλειστηριασμού και μέγιστη παρατυπία, αφορά τουλάχιστον αθέμιτο ανταγωνισμό, κλπ, που καθιστά τον πλειστηριασμό άκυρο.
Μπορούν επίσης να μαρτυρήσουν και πολλοί πολίτες, ότι ίσως όλοι οι πλειστηριασμοί γίνονται με αυτές τις συνθήκες. Μάρτυρες είναι επίσης και όσοι εκπλειστηριάζονται τα σπίτια τους, αφού δεν τους επιτρέπουν να παρακολουθήσουν την διαδικασία, ούτε για να δουν αν υπήρξε μέχρι το τέλος της διαδικασίας κατακυρωτική έκθεση, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει.
Μπορείτε και με αυτά τα στοιχεία αν θέλετε να κάνετε άμεσα ένσταση, που εν προκειμένω λέγεται ανακοπή.
Στις «Πρωτοβουλίες κατά των πλειστηριασμών» που θα βρείτε στο διαδίκτυο και που μέλη τους θα δείτε κάθε Τετάρτη στα κατά τόπους Ειρηνοδικεία, υπάρχουν δικηγόροι που μπορούν να βοηθήσουν.
Εφ΄ όσον η ανακοπή θα είναι και τύποις αποδεκτή, μέχρι την εκδίκασή της θα μένετε στο σπίτι σας και με ισχυρό πολιτικό κίνημα πίεσης θα γίνεται προσπάθεια να παρατείνεται η ημερομηνία εκδίκασης και στην καλή περίπτωση να ακυρώνονται οι πλειστηριασμοί.
Αν η πλειοψηφία των πολιτών, συσπειρωθεί και βοηθήσει για την Εθνική και Κοινωνική Απελευθέρωση, με την συμμετοχή τους στους σχετικούς αγώνες, στην επανεκκίνηση της «νέας μεταπολίτευσης» το σπίτι θα γίνει και νομικά πάλι δικό σας. Και τα υπόλοιπα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών και όχι σκλάβων.
Δηλώστε την αντίθεσή σας. Ελάτε στα Ειρηνοδικεία. Πείτε την ιδέα σας για του ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.

ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΤΡΙΔΑ, Ο ΛΑΟΣ ΕΧΕΙ.
2) Οι μνημονιακοί, τρολλάρουν* πως παρά τις μικρές αξίες ακινήτων που αναγράφονται στα πινάκια των πλειστηριασμών, δεν πρόκειται για πρώτες κατοικίες.
Ψεύδονται πάλι, επιτηδευμένα, προκλητικά, ασύστολα και ανήθικα.
Τόσο, όσο και για το ότι δήθεν καταργούνται τα μνημόνια, των οποίων όμως τους όρους έχουν υπογράψει για να ισχύουν έως το 2060 και έως το 2115.
Τόσο, όσο και για το ότι από το 2009 θα γίνει στη χώρα ανάπτυξη με τους όρους του ευρώ και γενικότερα της Ευρωπαϊκής «Ένωσης», που εκτελούν.
Τόσο, όσο και με το ότι αρθρογραφούν για ψεύτικα προσωρινά μέτρα αναστολής, κλπ, προκειμένου να διασπάσουν χρονικά την δυναμική του κινήματος ανατροπής της υποδούλωσής μας.

Η αλήθεια είναι ότι χάνουν τις πρώτες κατοικίες τους:
-όλοι οι πολίτες που δεν μπορούν να πάνε στα δικαστήρια, λόγω της τεχνητά επιβληθείσας ανέχειας (έχουμε δηλώσεις πολιτών για εκπλειστηριασμένες πρώτες κατοικίες τους) και
-όλοι οι πολίτες που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες / μικρο-επιχειρηματίες, κλπ (αφού δεν τους περιλαμβάνει ο ν. Κατσέλη).
Το μέσον των μνημονιακών είναι το ότι παρά τις μέχρι τώρα ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών που έγιναν με τα χρήματα της κατοχικής ληστείας των πολιτών, στη συνέχεια θα γίνονται και με τις κατοικίες και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία των πολιτών.
Αφού συνεχίζουν να βάζουν φόρους και σε ότι δεν παράγει εισόδημα, σε συνάρτηση με την εξουθενωτική πολιτική μειώσεων εισοδημάτων και φόρων,σύντομα θα είμαστε όλοι άστεγοι.
Ο τελικός στόχος που υπηρετούν οι μνημονιακοί είναι κυριολεκτικά η σκλαβοποίηση της Ελλάδας και των Ελλήνων, χωρίς επιστροφή.
Από όλους τους πληττόμενους, που είναι το 90% της κοινωνίας, χρειάζεται χειρόφρενο στις πολιτικές της άπληστης Νέας Τάξης Πραγμάτων και δυναμική συντεταγμένη πορεία προς την αξιοπρέπεια.
Η με εντολή αυταρχικών κυβερνητών, βάρβαρη επίθεση των ΜΑΤ απέναντι στους πολίτες που διαμαρτύρονταν και το γεγονός ότι οι πολιτες αντιστάθηκαν, δεν υπέκυψαν και παρέμειναν εκεί, πέρασε το κλίμα τηςαγωνιστικής ανάτασης στην κοινωνία, που υπόσχεται πως από την προηγούμενη κατάσταση αναμονής και ηττοπάθειας υπάρχουν πλέον διεργασίες αναστροφής του κλίματος.

Κανένα σπίτι στα χέρια ιμπεριαλιστή και τραπεζίτη.
ΥΓΕΙΑ, ΣΤΕΓΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΕΡΟ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ, ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΛΑΟ.
*Η λέξη τρολλ (troll) περιγράφει κάποιον που με πονηρά προκλητικές,σκόπιμα ανόητες ή επιτηδευμένα εκτός θέματος θέσεις και απόψεις, έχει πρόθεση να προκαλέσει και να ερεθίσει ή να επιφέρει διαταραχή σε μια συζήτηση για οποιοδήποτε θέμα και να πετύχει μια αλυσίδα αντιδράσεων, με σκοπό την διασκέδαση του τρολλ.
Σημείωση: Οι ενδεικτικές φωτογραφίες είναι των ημερομηνιών: 25.02.2015, 18.05.2016, 26.10.2016, 01.03.2017, 20.09.2017, 27.09.2017, 18.10.2017, στην Αθήνα, Τρίκαλα, Θεσ/ κη, Άργος, Πάτρα, κλπ και του μέλους του ΔΗΚΚΙ και της ΛΑ.Ε. Νικ. Λούκα, στις 29.11.2017, όταν δεν μας επετράπη, με τον εικονιζόμενο τρόπο, να παρακολουθήσουμε «δημόσιο» πλειστηριασμό.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ Για την επικείμενη κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Sotirios Zarianopoulos (NI)

Θέμα: Για την επικείμενη κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά

Ε Υ Ρ Ω Κ Ο Ι Ν Ο Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Ο Μ Α Δ Α
Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
Ερώτηση της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ για την επικείμενη κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά.
Την απαράδεκτη κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά που προωθούν ΕΕ και κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ καταγγέλλει με ερώτησή του προς την Ευρ. Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Σωτήρης Ζαριανόπουλος.

Στην ερώτηση αναφέρονται συγκεκριμένα τα παρακάτω:
«Στο πλαίσιο του μνημονίου που συνδιαμόρφωσαν ΕΕ και κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, τίθεται σε εφαρμογή η κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Έβρου και Δωδεκανήσου (πλην Καρπάθου και Ρόδου). Η κατάργηση του μέτρου αυτού που κατακτήθηκε μετά από εργατικούς και λαϊκούς αγώνες θα φέρει σημαντικές και δυσβάστακτες ανατιμήσεις σε εκατοντάδες προϊόντα, αγαθά ευρείας κατανάλωσης και υπηρεσίες αυξημένης ζήτησης
Εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες και άνεργοι βρίσκονται σε κινητοποιήσεις ενάντια στο απαράδεκτο αυτό μέτρο που θα επιφέρει ένα ακόμη σοβαρό πλήγμα για το εισόδημα των λαϊκών στρωμάτων στα νησιά που ήδη πλήττονται από την αντιλαϊκή πολιτική (μειώσεις μισθών, συντάξεων, επιδομάτων κ.α.) και τη φορολεηλασία που εξαπολύουν κυβέρνηση και ΕΕ, ενώ έχουν να αντιμετωπίσουν και τα πρόσθετα βάρη της ζωής στις νησιωτικές περιοχές (μεταφορικά κόστη, συγκοινωνίες, τραγικές ελλείψεις ιατρών και νοσηλευτών σε νοσοκομεία, χρόνια προβλήματα στα σχολεία).

Με βάση τα παραπάνω, πώς τοποθετείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο αίτημα:

-όχι μόνο να μην καταργηθεί ο μειωμένος ΦΠΑ στα νησιά των περιοχών που προαναφέρθηκαν, αλλά και να επεκταθεί σε όλα τα νησιά;
-για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης για όλη την Ελλάδα;».

4/12/2017 

Η ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ 

Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017

ΕΚΡ: ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΟΔΟΥ
                                                                                            Ρόδος 5/12/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 14ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Η κυβέρνηση, προσφέροντας ακόμη ένα δώρο στους εργοδότες και ακολουθώντας κατά γράμμα τις δεσμεύσεις της προς τους δανειστές, έφερε νύχτα στη βουλή τροπολογία για τον περιορισμό του δικαιώματος απεργίας στα πρωτοβάθμια σωματεία.
Μπορεί να απέσυρε την επίμαχη τροπολογία και να μετέθεσε την κατάθεσή της για λίγο αργότερα, ο σκοπός και ο στόχος της όμως είναι ξεκάθαρος. Να υπηρετήσει τη σκληρή εργοδοσία, επιδεικνύοντας συνέπεια στις δεσμεύσεις της στο 3ο μνημόνιο και αδιαφορώντας για τις τραγικές συνέπειες των πολιτικών της σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία.
      Το Ε.Κ.Ρ θυμίζει στην Κυβέρνηση ότι το Ελληνικό Σύνταγμα αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα το δικαίωμα απεργίας και καλεί τους βουλευτές να καταψηφίσουν οποιαδήποτε ρύθμιση,όποτε και αν εισαχθεί από την Κυβέρνηση, για τον περιορισμό του δικαιώματος των εργαζομένων να απεργήσουν.
Οι εργαζόμενοι της Ρόδου θα δώσουν για ακόμη μία φορά την απάντησή τους στις πολιτικές  που εξαθλιώνουν τους εργαζόμενους κι τους συνταξιούχους, με τη μαζική συμμετοχή τους στη Γενική Πανελλαδική Απεργία που έχει προκηρύξει η ΓΣΕΕ για την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017.

Το Ε.Κ.Ρ καταγγέλλει τις εχθρικές, αντεργατικές παρεμβάσεις κάθε είδους
και απαιτεί:

·           Υπογραφή Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης και επαναφορά του κατώτατου μισθού τουλάχιστον  στα 751 ευρώ.
·           Επαναφορά των κλαδικών συμβάσεων με καθολικότητα και υποχρεωτικότητα.
·           Καμία παρέμβαση στο δικαίωμα της απεργίας.
·           Όχι στην πώληση της ΔΕΗ και τις ιδιωτικοποιήσεις των δημόσιων αγαθών.
·           Όχι στη μείωση του αφορολόγητου.
·           Όχι στη μείωση των συντάξεων και στις περικοπές των κοινωνικών δαπανών.
·           Απαγόρευση πλειστηριασμών για κάθε λαϊκή οικογένεια.
·           Να μην καταργηθούν οι μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α στα νησιά.

       Καλούμε τα σωματεία μέλη μας και όλους τους εργαζόμενους να δώσουν δυναμική απάντηση στην κυβερνητική πολιτική με την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση της Γ.Σ.Ε.Ε, στις 14 Δεκέμβρη και να συμμετέχουν στην απεργιακή συγκέντρωση, στο Ε.Κ.Ρ, ώρα 10.30 πμ.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Κ.Ρ

ΔΕΝ ΘΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑ ΨΙΧΟΥΛΑ, ΜΕ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ !!!

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΤ/ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
& ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ

Ρόδος 5/12/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΝ ΘΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑ ΨΙΧΟΥΛΑ,
ΜΕ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ !!!

Το Σωματείο Οικοδόμων Ρόδου, μετά και από απόφαση του Δ.Σ, συμμετέχειστην 24ωρη απεργία, στις 14 Δεκεμβρίου που προκήρυξε η ΓΣΕΕ και η Ομοσπονδία, ενάντια στη νέα επίθεση με νέες μειώσεις σε συντάξεις και κοινωνικές παροχές, με την έναρξη των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών για τα «κόκκινα» δάνεια στις τράπεζες.
Το Σωματείο Οικοδόμων καταγγέλλει επίσης την απόπειρα της Κυβέρνησης να βάλει χέρι ΝΥΧΤΑ στο απεργιακό δικαίωμα των εργαζομένων και μάλιστα με τροπολογία σε άσχετο νομοσχέδιο και καλεί τους συναδέλφους να δώσουν αγωνιστική απάντηση στα σχέδια Κυβέρνησης – δανειστών - εργοδοτών και να υπερασπιστούμε το απεργιακό μας δικαίωμα.

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
- Υπογραφή Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης.
- Επαναφορά των κλαδικών συμβάσεων.
- Να καταργηθούν άμεσα όλοι οι αντεργατικοί νόμοι που τσακίζουν τις Συλλογικές Συμβάσεις. 
- Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και όλων των χαρατσιών.
- Απαγόρευση πλειστηριασμών για την εργατική οικογένεια. 
- Να μην καταργηθούν οι μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α στα νησιά. 

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ,
ΣΤΙΣ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΡΟΔΟΥ, ΣΤΙΣ 10.30πμ.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΠΑΜΕ: για τον περιορισμό του δικαιώματος της απεργίας

Δελτίο Τύπου

Σαν τον κλέφτη, αιφνιδιαστικά, με τροπολογία σε άσχετο νόμο, επιχείρησε η κυβέρνηση να περάσει τον περιορισμό του δικαιώματος στην απεργία στα πρωτοβάθμια Σωματεία. Συγκεκριμένα βάζει ως όρο τη λήψη απόφασης με απαρτία του 50% των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
Βεβαίως αυτή η εξέλιξη είναι σίγουρο ότι θα είναι μόνο η αρχή, θα δώσει στην ουσία το πράσινο φως στην  εργοδοσία να επιτεθεί με σφοδρότητα στο δικαίωμα της οργάνωσης της πάλης των εργαζομένων. Ήδη άλλωστε το 95% των απεργιών στις περιπτώσεις που οι εργοδότες προσφεύγουν στα δικαστήρια κρίνονται παράνομες και καταχρηστικές.
Μετά τις αντιδράσεις των συνδικάτων, κάνοντας έναν ελιγμό απέσυρε την τροπολογία για να την ξαναφέρει αργότερα σε άλλο νόμο.
Κλιμάκια συνδικαλιστών από Σωματεία που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ ενημερώνουν από το πρωί τους εργαζόμενους της περιοχής.
Καλούμε τα Σωματεία της περιοχής να βρίσκονται σε επιφυλακή, καθότι η κυβέρνηση είναι ικανή να φέρει το νόμο ανήμερα την πρωτοχρονιά. Με μεγαλύτερο πείσμα να οργανώσουν την απεργία στις 14 Δεκέμβρη.
Καλούμε επίσης στη σύσκεψη για την οργάνωση της απεργίας σήμερα στις 6.00 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο.
Γραμματεία Ρόδου του ΠΑΜΕ
 5 Δεκεμβρίου 2017

Ζωγράφου: Συγκέντρωση για το θάνατο 2ου εργάτη καθαριότητας στο Δήμο

Δεκ 05, 2017 

Και δεύτερος εργαζόμενος στην καθαριότητα στο Δήμο Ζωγράφου έχασε σήμερα τη ζωή του, από ανακοπή καρδιάς εν ώρα υπηρεσίας.

Σύμφωνα με το dikaiologitika.gr, «ο άνδρας, 48 ετών, παρουσιάστηκε κανονικά για δουλειά σήμερα το πρωί όταν λίγο μετά τις 7 άρχισε να νιώθει αδιαθεσία.
Καλέστηκε ασθενοφόρο το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» με ανακοπή καρδιάς. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών δυστυχώς ο άνδρας κατέληξε.
Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 υπηρεσιακοί παράγοντες δηλώνουν πως δεν υπήρχε σχετικό ιατρικό ιστορικό του αποθανόντος, ο οποίος ήταν συμβασιούχος μέσα από τα προγράμματα του ΟΑΕΔ. Το μόνο που μας δήλωσαν συνάδελφοί του ήταν ότι ανησυχούσε με την λήξη της σύμβασής του που πλησίαζε αλλά δεν γνώριζαν να αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας.»
Τα ξημερώματα του Σαββάτου 1 Ιούλη του 2017 είχε χάσει τη ζωή της η Ντανιέλα Πρελορέντζου, 62 ετών από ανακοπή καρδιάς και αυτή, μητέρα τεσσάρων παιδιών, εργαζόμενη οδοκαθαρίστρια, με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, στην Υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Ζωγράφου. Δείτε περισσότερα εδώ:
Το «Κίνημα στην πόλη του Ζωγράφου», καλεί στη συγκέντρωση που διοργανώνεται το απόγευμα της Τρίτης 5 Δεκέμβρη 2017 στις 7.00 στην πλατεία Γαρδένιας.«Κυβέρνηση – Δήμος – 8μηνα ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ!», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Στη συγκέντρωση καλεί και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Ζωγράφου, η οποία σε ανακοίνωσή της σημειώνει:
ΑΝΤΑΡΣΥΑ Ζωγράφου: Οι πολιτικές κυβέρνησης και Δήμου δολοφονούν!
Με λύπη και οργή μάθαμε σήμερα για άλλον έναν θάνατο επισφαλώς εργαζόμενου στο Δήμο Ζωγράφου, το δεύτερο μέσα σε λίγους μόλις μήνες. Μέσα στις άθλιες εργασιακές συνθήκες, που αποτελούν τις τραγικές συνέπειες της υποστελέχωσης, της επαπειλούμενης ανεργίας και της επισφάλειας των 5μήνων και των 8μήνων, οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες του Δήμου εξαναγκάζονται να υπερβαίνουν εαυτούς και να πληρώνουν, μόνοι αυτοί, το κόστος.
Οι δολοφονικές πολιτικές κυβέρνησης, ΕΕ και ΔΝΤ πρέπει να απαντηθούν στο δρόμο!

Όλοι και όλες την Τρίτη 5/12 στις 19.00 στην πλατεία Γαρδένιας
Πορεία προς το Δημαρχείο Ζωγράφου

Τ.Ε. ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. Ζωγράφου

ΚΚΕ για την τροπολογία για την απεργία

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΟΜΕΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν.ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ έσπασε κάθε ρεκόρ πολιτικής ξετσιπωσιάς και αθλιότητας, φέρνοντας σαν τον κλέφτη στη βουλή -και μάλιστα σε άσχετο νομοσχέδιο για να ψηφιστεί άρον άρον- τροπολογία για να ξεκινήσει το ξήλωμα της μεγαλύτερης κατάκτησης της εργατικής τάξης, που είναι το δικαίωμα στην απεργία.
          Πρόκειται για μια αδίστακτη κυβέρνηση, που δεν έχει καμία αναστολή προκειμένου να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του κεφαλαίου, πάγια επιδίωξη του οποίου είναι το χτύπημα του απεργιακού δικαιώματος, για να υπάρχει σιγή νεκροταφείου μέσα στους χώρους δουλειάς. Για αυτό το λόγο  η κυβέρνηση παίρνει τα εύσημα των “εταίρων” της στην ΕΕ, γι’ αυτό το λόγο κλείνει γρήγορα τις αντεργατικές – αντιλαϊκές αξιολογήσεις. Το δικαίωμα στην απεργία, που κατακτήθηκε με αίμα και θυσίες, είναι αδιαπραγμάτευτο και όποιος τολμήσει να τ’ αγγίξει θα βρει απέναντί του τους εργαζόμενους και το ταξικό κίνημά τους.
          Το ΚΚΕ καλεί τους εργαζόμενους  να δυναμώσουν τον αγώνα τους, να είναι από αύριο και κάθε μέρα στους δρόμους, να πυκνώσουν τις απεργιακές κινητοποιήσεις των επόμενων ημερών, με αποκορύφωμα την πανελλαδική – πανεργατική απεργία στις 14 Δεκέμβρη.
          Ρόδος 5/12/2017

Η Εποχή … των Πνευματικών Ταγών… Κρίση και ένδεια..ηθών και ήθους…

Του Ευάγ. Αθανασιάδη (*)

Βρισκόμαστε σε κρίσιμη Ιστορική καμπή.
Κρίση και ένδεια..ηθών και ήθους
Ας δούμε την παρούσα κατάσταση. Χωρίς μυωπικούς κομματικούς φακούς, Ιδεοληψίες, Ιδιοτέλειες, προσωπικά συμφέροντα.
α. Κοιτάζοντας αντικειμενικά και προσεκτικά, φαίνεται ότι:
- Έκλεισε η μεταπολεμική περίοδος.
- Έκλεισε η μεταπολίτευση.
- Έκλεισε η εποχή της γενιάς του πολυτεχνείου. Που εξαργύρωσαν ασύστολα και ασύδοτα, τα γεγονότα του πολυτεχνείου, αφήνοντας όμως σήμερα ,όχι και τόσο αγαθές εμπειρίες.
- Κατέπεσαν, οι διαχωρισμοί δεξιά και αριστερά .
- Η δεξιά, προώθησε την λήθη και την εθνική συμφιλίωση.
- Η αριστερά, προσπαθεί να επαναφέρει τον διχασμό, μη έχοντας άλλο αφήγημα, άλλη Ιδεολογική πλατφόρμα συσπειρώσεως. Χρησιμοποιεί ένα παλιό, αποτυχημένο στερεότυπο, που κόστισε τεράστιες εθνικές ζημίες. Η επάνοδος των ηττημένων. Που η καλύτερη περιγραφή τους είναι, το «ευτυχώς ηττηθήκαμε, σύντροφοι» του Τάκη Λαζαρίδη(1)
- Κατέπεσαν, οι οικονομικοί κομματικοί διαχωρισμοί, φιλελεύθεροι και κρατιστές.
- Έχουμε οδηγηθεί, σε μια μικτή κοινή μορφή οικονομικής διακυβέρνησης, ελεύθερης οικονομίας και κρατική συμμετοχής και προνοίας. Όλοι, κράτη και πολιτικές ομάδες, έχουν πάει σε μια μέση οδό.)
- Ο όρος σοσιαλισμός, που συγκλόνισε την Υφήλιο και μεσουρανούσε ευρισκόμενος στο απόγειο του, τον  20ου αιώνα, με τεράστιες κινητοποιήσεις (και σαν σοσιαλισμός και σαν εθνικοσοσιαλισμός), αποδυναμώθηκε και ατονεί.
β. Έχουν φύγει τα μεγάλα ονόματα, που σηματοδοτούσαν την περίοδο, τα κόμματα και τις ιδεολογίες, της μεταπολιτεύσεως.
-Η οικογένεια Παπανδρέου, έκλεισε το κύκλο της και δεν φαίνεται να έχει συνέχεια στο πολιτικό χώρο της Ελλάδος. Έχασε την αίγλη και την φρεσκάδα.
-Η οικογένεια Μητσοτάκη, δίνει τα τελευταία σπινθηρίσματα και φαίνεται, να μην έχει συνέχεια. Απώλεσε την δυναμική και την ζωτικότητά της.
-Έλειψαν τα μεγάλα ονόματα της παραδοσιακής αριστεράς, χωρίς συνεχιστές και επιγόνους.
- Οι εσχάτως «Προεδρικές μεταγραφές» (του Άδωνη και του Βορίδη, κατά τον ευφυέστατο σχολιασμό του Καρατζαφέρη) της ΝΔ, δεν έχουν πρακτική προεδρική αξία, παραμένοντας καταξιωμένοι μπροστάρηδες στης ιδεολογικής διαμόρφωσης και μαχητικής υπεράσπισης, των θέσεων της παράταξης.
- Άλλο ικανό πρόσωπο διακομματικά, δεν φαίνεται προς το παρόν.
- Η οικογένεια Καραμανλή, οδεύει προς το κλείσιμο της περιόδου της.
Και μια σημείωση-πρόβλεψη: Ίσως και να είναι η εναπομείνασα επιλογή, (όπως θα δούμε και στην συνέχεια), να δώσει μια τελευταία αναλαμπή, το σύνθημα της μετάβασης στη νέα περίοδο, στα επόμενα 4-8 χρόνια και μετά να ελλιμενισθεί, ενδόξως παροπλισμένη, στους θώκους της Προεδρίας της Δημοκρατίας.
γ. Και τώρα; Είναι η μεγάλη στιγμή! Όποιος καταλάβει το μήνυμα! Τα συστημικά κόμματα του παρελθόντος, ψυχορραγούν. Ο Ελληνικός Λαός σαν τεθλιμμένοι συγγενείς, περιστοιχίζουν την επιθανάτια κλίνη τους.
Η ιστορία εξακολουθεί να διδάσκει, σε όσους μπορούν, να τη αναγινώσκουν και να την γινώσκουν, κατά το εκκλησιαστικό ρηθέν «Άρα γινώσκεις ά αναγινώσκεις ;»(2) μτφ άραγε καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις ;
Και ας επικαλεστούμε το παράδειγμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή.
1. Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση(3) ;έχουμε ένα τεράστιο όγκο ψηφοφόρων, 33,3% λευκά, άκυρα, δεν θα ψηφίσω και αναποφάσιστοι. Δλδ ποσοστό, που σχεδόν βγάζει 1ο κόμμα, κυβερνών, με αυτοδυναμία. Αυτοί είναι απογοητευμένοι, που δεν τους εκφράζει κανείς. Αυτοί βρίσκονται, κατά την ορολογία του προηγούμενου αιώνα, στο μεσαίο και δεξιό χώρο, διότι οι ευρισκόμενοι στα άκρα, είναι φανατισμένοι , αμετακίνητοι, και δηλώνουν και ψηφίζουν.
Αυτό το ποσοστό, των ανένταχτων, αν προστεθεί και σε αυτούς που ψηφίζουν κεντροδεξιά γίνεται ένα ποσοστό, της τάξης 40% έως 60%.
Ο ΣΥΡΙΖΑ και η «Χρυσή Αυγή» ανδρώθηκαν στα ποσοστά τους, από ψήφους διαμαρτυρίας και απογοητευμένους, αυτού του χώρου. Αυτοί με μια καλή ηγεσία και την απογοήτευση από τα σήμερα επισυμβαίνοντας, είναι πρόθυμοι, να επανακάμψουν στον φυσιολογικό τους χώρο.
Τα ποσοστά δλδ που ξέραμε το προηγούμενο αιώνα, με τα δύο εξέχοντα κόμματα, τα οποία να έχουν επί σειρά ετών, ποσοστά 40% και 40%.
2. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ίδρυσε δυο κόμματα την ΕΡΕ (εθνική ριζοσπαστική ένωση) και την ΝΔ .
α. Πουθενά δεν χρησιμοποίησε τον όρο δεξιά και αριστερά ή όρο που να δηλώνει την οικονομική του θεωρία, φιλελεύθερο κλπ. Πόσο μπροστά ήταν ο άνθρωπος;…. Από τον 19ο αιώνα είχε καταλάβει τον 21ο αιώνα.
Είχε καταργήσει τις ταμπέλες, τους διαχωρισμούς, τους φανατισμούς, την οπαδοποίηση.
β. Κατάλαβε ότι με την μεταπολίτευση, άλλαζε σελίδα. Έφτιαξε καινούργιο κόμμα , καινούργιο όνομα. Στην ουσία υπήρξε ο ηγέτης, που κατήργησε τον εαυτό του. Πόσο ηγέτης μπορεί να ήταν; Αυτός ήταν ο ιδρυτής της ΕΡΕ και αυτός, που κατήργησε αυτό που έφτιαξε (την ΕΡΕ), για να δώσει νέα πνοή. Και στη δεύτερη ονομασία όχι δεν έβαλε φιλελεύθεροι, όχι δεν έβαλε δεξιά, αλλά αφαίρεσε και τον όρο εθνική. Δεν απομυθοποιώ τον άνθρωπο. Ούτε εξετάζω ή διαγράφω ότι έκανε. Μελετώ την εμπειρία ενός «Αρχηγού». Και η ιστορία το «Α» το έγραψε κεφαλαίο.
Σήμερα. Για να μπορέσει κάποιος να κάνει το ίδιο, τώρα, στο χώρο της ΝΔ, πρέπει να έχει μια παράδοση, αναγνώριση και πολιτικό βάρος. Δεν μπορεί να το κάνει ένας νέος και άπειρος. Πρόσφατα η ΝΔ έκανε εσωκομματικές εκλογές. Τέσσερεις υποψήφιοι. Μόλις έβλεπες τα ονόματα, αυτόματα και προθυμότατα ψήφιζες «κανένας». Ποιός λοιπόν ;
Ίσως, αυτός είναι μόνον, ο Κώστας Καραμανλής ;
Ίσως, είναι η μόνη θετική, εθνική προσφορά, που έχει να δώσει σήμερα ;
Είναι λυπηρό, αλλά δεν υπάρχει καμιά προσωπικότητα, σε όλο το πολιτικό χώρο, που να θεωρείται εθνικός πολιτικός ηγέτης, που να μπορεί να συγκινήσει τον έλληνα πολίτη.
Είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή, (θα πετάξουμε κρίση θεσμών κλπ) όπου όλοι οι πολιτικοί χώροι, στερούνται ιδεολογίας και ηγέτου.
Εδώ υπάρχει ένα αιωνίως, αναπάντητο ερώτημα. Η ιδεολογία κάνει τον ηγέτη ή ο ηγέτης την ιδεολογία. Είναι ένας κύκλος, ιδεολογία – ηγέτης, ηγέτης- ιδεολογία, που τη τελευταία περίοδο, που δεν υπάρχει ούτε ιδεολογία, ούτε ηγέτης. Είναι κυριολεκτικά και στο όνομα και την ουσία, «φαύλος κύκλος»..
Πρέπει να σπάσει αυτός ο κύκλος και ή να παραχθεί ιδεολογία, που θα φτιάξει ηγέτη ή ηγέτης, που θα αναδείξει ιδεολογία.
Ηγέτης , άνθρωπος εμπνευσμένος, με όραμα, με παλμό, με ιδανικά και πιστεύω, πνευματικές ανατάσεις, με πίστη στο Έθνος και τη Κοινωνία.
Τώρα, είναι και η ώρα των πνευματικών ταγών, οι οποίοι δυστυχώς απουσιάζουν χαρακτηριστικά από το κοινωνικό γίγνεσθαι, στα χρόνια της μεταπολιτεύσεως. Τυχόν εξαιρέσεις-εξάρσεις, που παρουσιάστηκαν κατά καιρούς, είχαν αποκλειστικό κίνητρο, την ιδιοτελή σκοπιμότητα.
Αντ΄ αυτών των φωτεινών παραδειγμάτων που αναζητούμε, εμφανίστηκαν imitation θορυβώδη υποκατάστατα, που αποσκοπούσαν σε ιδιοτελείς και προσωπικής ωφελείας σκοπιμότητες.
Από το πανεπιστημιακό χώρο, αυτοπροβλήθηκαν, μόνο κύμβαλα αλαλάζοντα, με προτάσεις, που επλανόντο στη σφαίρα του ιδεατού, της αναζήτησης, της αμφισβήτησης και του ασύμβατου, με καμία έννοια σύνδεσης με την πραγματικότητα . Και κινήθηκαν κομητοειδώς, από το πανεπιστημιακό άσυλο, στη πολιτική ασυλία. Λυπούμεθα αλλά η μόνη εναπομένουσα, έννοια περιοχής ασύλου, δεν είναι και τόσο ελκυστική.
- Ορισμένοι από αυτούς προτίμησαν την παραίτηση.
- Οι χειρότεροι από αυτούς παραιτήθηκαν εσωτερικά, υπέστειλαν τις σημαίες και συμβιβάστηκαν. Ομογενοποιήθηκαν.
- Κάποιοι ελεεινοί, συνέχισαν να εμμένουν στο λάθος, αποδεικνύοντας χαμηλότατη νοημοσύνη, εγωισμό και αυταρέσκεια.
Οι άνθρωποι γηράσκουν όταν, προδώσουν ή προδοθούν, από τα ιδανικά τους.
Είναι λυπηρό και δυσάρεστο, διότι η πανεπιστημιακή κοινότητα, έδειξε μια πολύ δυσάρεστη μορφή της. Αποτέλεσμα της κακής αξιολόγησης.
Ας προβληματιστούμε, με το σύστημα αξιολογήσεώς μας, δεν προάγονται οι άριστοι και ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΡΙΣΤΟΙ.
Γνωρίζουμε, ότι στην Πανεπιστημιακή κοινότητα, υπάρχει η μη θορυβώδης και υγιείς πλειοψηφία. Σε αυτούς, προσβλέπουμε.
Πρέπει, να αναγεννηθούν τα Ιδανικά σε μια νέα Ιδεολογία.
Αλλά μερίδιο ευθύνης, αντιστοιχεί σε όλους, που μπορούν να προάγουν τα ιδεώδη του ελληνισμού.
- Ο πολιτικός κόσμος, όποιος από αυτούς, μπορεί να προσφέρει κάτι.
- Η διανόηση και ο πνευματικός κόσμος.
- Ο δικαστικός κόσμος, με την ευθυκρισία και την διεισδυτική σκέψη, που τους χαρακτηρίζει.
- Ο κόσμος της μάχιμης δικηγορίας, που αυτός ο χώρος κυρίως έβγαλε πετυχημένους πολιτικούς ηγέτες.
- Η Εκκλησία δεν πρέπει να αποστεί των ευθυνών και της προσφορά της.
- Η κοινότητα των στρατιωτικών, για τη γαλούχηση ιδεών και πρακτικής συνεισφοράς, με τα οργανωτικά προσόντα, που χαρακτηρίζουν τον κλάδο.
- Ο καλλιτεχνικός κόσμος, τόσα και τόσα έχουν προσφέρει, σε προηγούμενες περιόδους.
- Και μεγάλο μερίδιο ευθύνης, στο δημοσιογραφικό χώρο, που πρέπει να αρθεί, στο ύψος των περιστάσεων, με την διαμόρφωση υγιούς ενημέρωσης και που είναι, η βάση του ορθού συλλογισμού.
- Οι οικονομικές δυνάμεις της χώρας, από βιομηχάνους μέχρι μικροεπιχειρηματίες, που αποτελούν νευραλγικό ιστό της κοινωνίας και στην ουσία, τη σπονδυλική στήλη της οικονομίας
- Οι ασχολούμενοι περί την οικονομική επιστήμη, που πρέπει να συμβάλλουν τα μέγιστα, με προοπτικές προτάσεις, υλοποιήσιμες, συμβατές και ρεαλιστικές.
Οι κοινωνίες, τα έθνη εξαφανίζονται ιστορικά, όταν χάσουν το όραμα, την ηθική ανάταση, τα ιδεώδη και γίνουν κοινωνίες επιβίωσης, διαχείρισης, και κοινωνικών επιδομάτων.
Είναι καιρός, που πρέπει να ληφθούν αποφάσεις.
Αποφάσεις, που θα καθορίσουν το μέλλον της Χώρας και του Ελληνισμού.
Οι προσωπικές φιλοδοξίες, πρέπει να υποχωρήσουν, να μπουν σε δεύτερη μοίρα.
Τα κόμματα, απογοήτευσαν την κοινωνία. Καπηλεύτηκαν ιδέες, κακοχρησιμοποίησαν έννοιες. Δεν μπορούν, δεν τραβούν.
Τώρα, ο ένας δεν μπορεί και ο άλλος δεν θέλει, δεν ξέρει και δεν μπορεί.
Όχι αυτός, που μου αρέσει. Όχι αυτός, που θέλω.
Αλλά όπως, όταν διαλέγεις τον χειρουργό, για μια δύσκολη επέμβαση.
Δεν διαλέγεις τον χαριτωμένο, τον όμορφο, τον λογά.
Αλλά τον εμπνευσμένο που μπορεί. Εκείνον που:
Θ έ λ ε ι,   ξ έ ρ ε ι   κ α ι   δ ύ ν α τ α ι.


(*)  Ο Ευάγγελος Αθανασιάδης είναι Συνταγματάρχης ε.α.
___________
Τάκης Λαζαρίδης, δικάστηκε και καταδικάστηκε στην δίκη μαζί με τον Μπελογιάννη, όμως δεν εκτελέστηκε και επέζησε. Έγραψε προ 20ετίας το βιβλίο «Ευτυχώς που Ηττηθήκαμε Σύντροφοι».
Ο Απ. Φίλιππος προς τον Ευνούχο της Κανδάκης, που διάβαζε την Αγία Γραφή, χωρίς να είναι ακόμα πιστός.

Δημοσκόπηση 25/11/17 της metron analysis https://www.metronanalysis.gr/

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

ΡΟΔΟΣυλλέκτης: http://rokar-rokar.blogspot.gr

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: http://rouvim.blogspot.com/

ΚΡΗΤΗΝΙΑ: http://www.kritinia.gr/

ΙΣΤΡΙΟΣ: http://istrio.blogspot.com/

ΣΟΡΩΝΗ: http://www.ampernalli.gr/

Dj news: http://fanenos.blogspot.com/

ΠΑΛΜΟΣ: http://www.palmos-fm.gr/

ΕΚΟΦΙΛΜ: http://www.ecofilms.gr/

ΡΑΔΙΟ1: http://www.radio1.gr/

ΡΟΔΟΣυλλέκτης: http://www.rodosillektis.com/

Η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου: http://opsrodou.gr/

ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ: http://www.hamogelo.gr

Ιστοσελίδα του ΡΟΔΟΣυλλέκτη: http://www.rodosillektis.com/

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: http://www.pnai.gov.gr

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ: http://www.rodos.gr/el/